2022 Heritage

2022 Boys Varsity

3/18/22 Scrimmage @ Canyon State

G1 G2 G3 G4

3/22/22 @ Canyon State

G1 G2 G3 G4

3/23/22 @ Heritage Mesa

G1 G2 G3

3/31/22 vs BASIS Scottsdale

G1 G2 G3 G4 G5

4/4/22 vs Heritage Maricopa

G1 G2 G3 G1 G2 G3 G4

4/6/22 vs EVAC

G1 G2 G3 G4

4/11/22 vs Glendale Prep

G1 G2 G3 G4 G5

4/12/22 vs 91st Psalms

G1 G2 G3 G4

4/13/22 @ BASIS Mesa

Not Recorded

4/14/22 vs Thunderbird Adventist

G1 G2 G3

4/14/22 vs Heritage Mesa #2

G1 G2 G3 G4 G5

4/19/22 @ Imagine Coolidge

G1 G2 G3 G4

4/20/22 vs Heritage Maricopa

G1 G2 G3 G4 G5

4/21/22 vs Heritage Mesa #1

G1 G2 G3 not recorded

4/25/22 @ Pan American Charter

G1 G2 G3 G4 G5

4/26/22 @ BASIS Scottsdale

G1 G2 G3 G4 G5

4/28/22 vs Thunderbird Adventist

G1 G2 G3 G4

4/28/22 vs Canyon State

G1 G2 G3 G42022 Girls Varsity