2021 Heritage

2021 Boys

3-31-21 vs Scottsdale BASIS G1 G2 G3

4-1-21 @ Heritage Mesa G1 G2 G3

4/9/21 vs EVAC G1 G2 G3 G4

4/13/21 vs Glenview College Prep G1 G2 G3 G4

4/15/21 @ Heritage Maricopa G1 G2 G3

4/19/21 vs BASIS Mesa G1 G2

4/20/21 @ BASIS Scottsdale G1 G2 G3 G4 G5

4/22/21 vs Heritage Mesa #1 G1 G2 G3

4/26/21 @ EVAC G1 G2 G3 G4

4/28/21 vs Heritage Mesa #2 G1 G2 G3 G4

4/29/21 vs LFPA G1 G2 G3

PLAYOFFS:

5/4/21 @ BASIS Peoria G1 G2 G3

5/6/21 @ Heritage Mesa Intro G1 G2 G3 G4


2021 Girls