2021 Heritage

2021 Boys

3-31-21 vs Scottsdale BASIS G1 G2 G3

4-1-21 @ Heritage Mesa G1 G2 G3

4/9/21 vs EVAC G1 G2 G3 G4

4/13/21 vs Glenview College Prep G1 G2 G3 G4

4/15/21 @ Heritage Maricopa G1 G2 G3

4/19/21 vs BASIS Mesa G1 G2

4/20/21 @ BASIS Scottsdale G1 G2 G3 G4 G5

4/22/21 vs Heritage Mesa #1 G1 G2 G3

4/26/21 @ EVAC G1 G2 G3 G4

4/28/21 vs Heritage Mesa #2 G1 G2 G3 G4

4/29/21 vs LFPA G1 G2 G3

PLAYOFFS:

5/4/21 @ BASIS Peoria G1 G2 G3

5/6/21 @ Heritage Mesa Intro G1 G2 G3 G4


2021 Girls

8/26/21 vs BASIS Chandler G1 G2 G3 G4

9/2/21 @ Imagine Prep Coolidge G1 G2 G3

9/9/21 @ BASIS Scottsdale JVG1 JVG2 VG1 VG2 VG3 VG4

9/13/21 @ LFPA VG1 VG2 VG3

9/16/21

JV vs Mesa Heritage JVG1 JVG2 JVG3

Varsity vs EVAC VG1 VG2 VG3

9/20/21 vs LFPA Intro VG1 VG2 VG3

9/21/21 @ Mission Heights Prep VG1 VG2

10/12/21 @ Imagine Prep VG1 VG2 VG3

10/13/21 vs BASIS Scottsdale VG1 VG2 VG3

10/14/21 @ BASIS Mesa VG1 VG2 VG3 VG4 VG5

10/18/21

JV vs Canyon State JVG1 JVG2

Varsity vs Imagine Prep VG2 VG3

10/19/21

JV vs EVAC JVG1 JVG2

Varsity vs Mesa BASIS VG1 VG2 VG3 VG4 VG5

PLAYOFFS:

10-26-21 vs. Maryvale Prep VG1 VG2 VG3